วิชาภาษาล้านนา

พระครูสุสีลสถาพร
ครูสอน
หัวหน้าวิชาภาษาล้านนา