วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งทางโลก และทางธรรม