คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.อภิชัย แย้มงาม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.นพกร ยามอย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ณัฐพงษ์ ยะชะระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.นครชัย จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ศรชัย แย้มกลีบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ศุภกิจ ไชยวิทยาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ณัฐวุฒิ กล้าจริง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.อภิชัย ศรีสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ณัฐนนท์ โมราดุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ณัฐนนท์ ส่าโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.นรากร รักสงบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6