พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.            ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

2.            พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระดับความสามารถความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

3.            ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

4.            เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  และการจัดการเรียนการสอน

5.            พัฒนาอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  และสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน