คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอัมพวันสันติวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : รองเจ้าคณะอำเภอรูปที่ 2
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพิธนพการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : รองเจ้าคณะอำเภอรูปที่ 1
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการพุทธินันท์ สนฺตกาโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะตำบลเมืองยาว
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภัศร์วัชรพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภัทรศิลปาคม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะตำบลปงยางคกเขต1
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสุริยา โสภณภทฺโท
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายย้าย ฮาวคำฟู
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปงยางคก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ทรายเมืองมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหม้อ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : บ้านหม้อ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยง ปุกคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : บ้านหม้อ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี เกษตรเสริมวิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติพร ทำดวงสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :